Matricula i Protocols Covid-19 Curs 2021-2022

Us preguem llegiu amb atenció les indicacions que us fem pel que fa a horaris d’atenció i les normes i protocols per l’assistència a les classes!!!

Horaris d’atenció Curs 2021-2022. Cal demanar cita prèvia.

Protocol d’actuació davant el COVID-19. (Revisió 02 – 1.9.2020)

Qüestions generals

 1. L’aspecte general més important que cal potenciar és: mans netes, no tocar-se la cara, distància de seguretat i mesures de protecció.
 2. A l’escola sols podran accedir l’alumnat i el professorat excepte en el cas de les classes amb pares, mares o familiars.
 3. L’ús de la mascareta serà obligatori per a tothom a partir de 6 anys.
 4. Es farà control de temperatura a tot l’alumnat i professorat al moment d’entrar al centre.
 5. Tothom es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a l’escola i cada canvi de classe.
 6. Volem implementar un concepte de neteja constant vs neteja diària fet que implica que tota la comunitat educativa en participi i se’l faci seu.
 7. L’alumnat, professorat i tot el personal hauran de signar el corresponent Document de Declaració Responsable que us farem arribar.
 8. No es podrà venir a l’escola si hom té alguns dels símptomes compatibles amb COVID-19 així com aquelles que es trobin en aïllament per  COVID-19 o en període de quarantena per haver estat en contacte estret amb un cas amb COVID-19.

Procés petició d’informació i/o matriculació.

   1. Prioritzar videoconferència o telèfon.
   2. Si és presencial:
    1. Només entrar: desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic.
    2. Respectar distància al taulell.
    3. Serà atès darrera de mampara del taulell de recepció.
    4. Si arriba una segona visita s’esperarà a la recepció darrera les línies corresponents.
    5. No podran haver-hi simultàniament més de dues famílies a la recepció.
    6. El personal disposarà de mascareta i pantalla facial de protecció.

Senyalització:

– Exterior: Espereu el vostre torn. Màxim 2 famílies a l’interior. Mascareta obligatòria.

– Interior: Explicació procediment.

Materials necessaris:

– Gel a l’entrada.

– Mampara al taulell de recepció.

   • Entrada de l’alumnat a l’escola.

   1. Les famílies deixaran els infants a la porta de l’escola a excepció de les classes de Kiddy’s 0 a 2 anys.
   2. Les famílies no podran entrar a l’escola i s’esperaran al carrer.
   3. En entrar es prendrà la temperatura a l’alumnat amb un termòmetre d’infrarojos sense contacte.
   4. Si la temperatura és superior als 37º s’avisarà a les famílies per a que se l’emportin i en facin el seguiment.
   5. Si la família hagués marxat es confinarà l’alumne/a en una aula sol fins que el vinguin a buscar.
   6. L’alumnat es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic a la recepció.
   7. Entraran a les classes organitzadament quan se’ls ho indiquin.
   8. El professor desinfectarà les cadires, taules i manetes de les portes abans de cada classe.
   9. El professor serà l’encarregat d’obrir i tancar la porta evitant que l’alumnat toqui la maneta de la mateixa.

Senyalització:

– A l’exterior: Sols pot entrar l’alumnat

– A la recepció: Temperatura, rentat de mans, mascareta i cap a classe

– A cada porta de classe: El professor obre la porta, recordatori mascareta.

Materials necessaris a cada classe:

– Gel personal de cada professor.

– Mascareta personal de cada professor i/o pantalla facial protectora.

– Paper de mans.

– Líquid desinfectant amb aplicador.

– Paperera amb bossa de plàstic.

   • Sortida de l’escola.

   1. Els grups sortiran de les classes d’un en un.
   2. Cada professor de llenguatge o grup, en acabar la classe la deixarà preparada i desinfectada i després acompanyarà als seus alumnes a la sortida entregant-los a les famílies d’un en un.
    1. Es demanarà a les famílies que guardin les distàncies de seguretat i que sigui només una persona la que vagi a recollir a l’alumnat.

Rebuda i sortida de la classe.

 1. Quan l’alumnat entri a la classe es trobarà les cadires, faristols, etc, disposats en l’espai per tal de respectar la distància de seguretat.
 2. L’alumnat estarà, dins l’aula, respectant la distància de seguretat.
 3. Les activitats que s’hi programin tindran en compte, en tot moment, el punt anterior.
 4. Serà sempre el professorat que obri i tanqui les portes de les classes.

Senyalització per a totes les classes del centre:

– Sempre mans netes, mascareta, distància de seguretat, material propi, com esternudar?, si no em trobo bé ho dic.

   • Classes d’instrument (classes individuals).

   1. Abans de començar la classe professor i alumne es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic.
   2. Es faran respectant la distància de seguretat.
   3. Serà sempre el professorat qui obri i tanqui les portes de les classes.
   • Classes de piano:

    1. El professor desinfectarà el teclat del piano abans de cada classe i en acabar la darrera classe del dia.
   • Classes de vent:

    1. Aquells instrument que ho precisin faran classe amb una mampara divisòria de metacrilat transparent.
    2. El professor, desinfectarà la mampara pel costat de l’alumne cada canvi de classe i pel seu costat en acabar la darrera classe del dia.
    3. S’evitarà encarar l’instrument directament a la mampara o a alumne/professor.
    4. Els instruments que generin saliva a partir de la condensació (trompeta, trombó i trompa) tindran sempre una paperera al davall i l’extracció es farà suaument i molt a prop de la paperera, posant-hi prèviament paper al fons de la mateixa. El professor tirarà desinfectant a sobre del paper en acabar la classe.
   • Classes de cant: 

    1. Si es vol emprar micròfon, cada alumne portarà el seu micròfon. El professor desinfectarà el canon femella i un metre de cable en acabar la classe.
    2. S’evitarà cantar cara a cara.
    3. Es faran amb una mampara divisòria de metacrilat transparent.
    4. El professor, desinfectarà la mampara pel costat de l’alumne cada canvi de classe i pel seu costat en acabar la darrera classe del dia.
   • Classes de llenguatge i grupals.

   1. Les cadires, si s’escauen, estaran distribuïdes en l’espai respectant les distàncies de seguretat.
   2. El professor, amb l’ajuda de l’alumnat si ho creu convenient, desinfectarà el material emprat i en acabar la darrera classe del dia.
   • Classes de formacions.

   1. Caldrà estudiar quines formacions són viables pel que fa a l’espai que necessitin per a dur-se a terme.
   • Reunions internes / trobades professorat.

   1. Es prioritzaran les reunions online.
   2. Si es fan físicament, es faran seguint les directrius generals del present protocol.
   • Neteja i desinfecció de l’escola.

   1. Diària:
    1. Els punts crítics (vectors) de contacte de l’escola (porta d’entrada, manetes de les portes, interruptors, lavabos, etc) estaran en constant desinfecció (mínim cada hora).
    2. L’aire condicionat funcionarà sempre amb el màxim de renovació d’aire i cada hora farà un cicle de ventilació forçada.
    3. Al matí, a l’inici de la tarda i abans de tancar per la nit es farà un cicle de 10 minuts de ventilació forçada obrint portes i finestres.
    4. Cada professor netejarà, quan marxi de la seva aula, la seva taula, teclat d’ordinador i/o allò que hagi emprat per a fer la classe.
    5. El personal encarregat de la neteja del centre farà una neteja general cada dia abans de les 10:00h.
   2. Setmanal:
    1. Neteja i desinfecció de les reixes i els filtres de l’aire condicionat de cada aula.
    2. Cada setmana es realitzarà una desinfecció extraordinària de reforç a cada aula.

Restriccions:

   1. No es farà prèstec puntual d’instruments (sols prèstec anual).
   2. No es farà prèstec de llibres ni CD’s.
   3. L’alumnat ha de dur el seu material i la seva mascareta.
   4. No es prestaran llàpis, bolígrafs, gomes, etc.
   5. L’alumnat ha de dur els seu propi instrument així com els seus accessoris: jacks, baquetes, etc.

Cultura d’higiene al centre:

  1. S’explicarà el protocol a l’alumnat
  2. Als espais comuns i a les classes hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic
  3. A les classes hi haurà paper i líquid desinfectant per a la neteja constant.
  4. Cada professor tindrà el seu gel hidroalcohòlic tant per a ús personal com per l’alumnat de classe. Serà ell qui el dosificarà.
  5. Es treballarà a l’aula el contingut transversal de la higiene a totes les assignatures.